Ví dụ về thiết kế nhãn
Ví dụ về thiết kế nhãn

Ví dụ về thiết kế nhãn

Phần này trình bày các ví dụ về nhãn có và không có vấn đề.
Thiết kế nhãn có vấn đề
Thiết kế nhãn tốt
Hình ảnh và văn bản in sẵn, sẫm màu nằm trong đường dẫn của vạch màu đen ở dưới cùng biên lai.
Đường dẫn ở giữa đến vạch màu đen không có hình ảnh và văn bản in sẵn, sẫm màu.
Bạn có thể tìm thấy thông tin đầy đủ về cách sử dụng giấy in biên lai in sẵn theo lệnh FORM trong Hướng dẫn lập trình CPCL tại zebra.com/manuals.