Cài đặt trình điều khiển và kết nối với máy tính chạy Windows
Cài đặt trình điều khiển và kết nối với máy tính chạy Windows

Cài đặt trình điều khiển và kết nối với máy tính chạy Windows

Để sử dụng máy in của bạn với máy tính chạy Microsoft Windows, trước tiên bạn phải cài đặt đúng trình điều khiển.
Bạn có thể kết nối máy in với máy tính của mình bằng bất kỳ kết nối nào sẵn có. Tuy nhiên, không nối bất kỳ cáp nào từ máy tính của bạn vào máy in cho đến khi bạn được hướng dẫn làm như vậy. Nếu bạn kết nối sai lúc, máy in của bạn sẽ không cài đặt đúng trình điều khiển máy in. Để khôi phục cài đặt trình điều khiển không chính xác, hãy xem t-zt4x1-what-to-do-if-you-forget-to-install-printer-drivers-first.dita#id225IEN00I5M.