Quy ước ký hiệu
Quy ước ký hiệu

Quy ước ký hiệu

Các quy ước sau đây được sử dụng trong tài liệu này:
 • Chữ
  in đậm
  được sử dụng để làm nổi bật các phần sau:
  • Tên hộp thoại, cửa sổ và màn hình
  • Danh sách thả xuống và tên hộp danh sách
  • Hộp kiểm và tên nút tùy chọn
  • Các biểu tượng trên màn hình
  • Tên phím trên bàn phím
  • Tên nút trên màn hình
 • Dấu đầu dòng (•) cho biết:
  • Các mục hành động
  • Danh sách sản phẩm thay thế
  • Danh sách các bước được yêu cầu không nhất thiết phải theo tuần tự.
 • Danh sách tuần tự (ví dụ: danh sách mô tả quy trình từng bước) xuất hiện dưới dạng danh sách đánh số.