Không có điện
Không có điện

Không có điện

  • Kiểm tra xem pin đã được lắp đúng cách chưa.
  • Sạc lại hoặc thay pin khi cần thiết.
Luôn thải bỏ pin đúng cách. Tham khảo Thải bỏ pin và sản phẩm để biết thêm thông tin về cách thải bỏ pin đúng cách.