Chế độ bảo mật 4: Ghép đôi bảo mật đơn giản
Chế độ bảo mật 4: Ghép đôi bảo mật đơn giản

Chế độ bảo mật 4: Ghép đôi bảo mật đơn giản

Ghép đôi bảo mật đơn giản: một kiến trúc bảo mật mới ra mắt được hỗ trợ trong Bluetooth >= 2.1. Tăng cường mức dịch vụ tương tự các chế độ khác. Bắt buộc khi cả hai thiết bị đều là Bluetooth >= 2.1. Có bốn mô hình kết hợp hiện được chế độ 4 hỗ trợ. Phải phân loại yêu cầu bảo mật cho các dịch vụ thành một trong các loại sau: yêu cầu khóa liên kết được xác thực, yêu cầu khóa liên kết chưa được xác thực hoặc không yêu cầu bảo mật. SSP cải thiện bảo mật thông qua việc bổ sung mã hóa khóa công khai ECDH để chống nghe trộm thụ động.