מוסכמות סמלים
מוסכמות סמלים
View content for :
Product:

מוסכמות סמלים

ערכת התיעוד מתוכננת לספק לקורא יותר רמזים חזותיים. בערכת תיעוד זו נשתמש בסמלים הגרפיים הבאים. סמלים אלה והמשמעויות המקושרות אליהם מתוארים להלן.
הטקסט הבא מציין מידע שתפקידו לסייע למשתמש ושאינו נדרש להשלמת המשימה.
הטקסט הבא מציין מידע חשוב למשתמש.
השתמש במשקפי מגן בעת ביצוע משימות מסוימות, כגון ניקוי חלקה הפנימי של המדפסת.
השתמש במשקפי מגן בעת ביצוע משימות מסוימות, כגון התקנה או הסרה של טבעות E, תפסי C, טבעות הצמדה, קפיצים וכפתורי התקנה. על חלקים אלו מופעל לחץ והם עלולים לקפוץ.
התעלמות מאזהרה זו עלולה להזיק למוצר.
התעלמות מאזהרה זו עלולה לגרום לפציעה קלה עד בינונית למשתמש.
נגיעה באזור זה עלולה לגרום לכוויות.
ציית להנחיות הזהירות לפריקת חשמל אלקטרוסטטי בעת טיפול ברכיבים שרגישים לחשמל סטטי כגון לוחות אלקטרוניים וראשי הדפסה.
כבה (O) את ההתקן ונתק אותו ממקור החשמל לפני שתבצע משימה זו או שלב במשימה, כדי למנוע סיכון להתחשמלות.
התעלמות מהסכנה עלולה להוביל לפציעה חמורה של המשתמש, ואפילו למוות.
התעלמות מהסכנה תגרום לפציעה חמורה או למוות של המשתמש.