הבעיה: המדפסת ננעלת
הבעיה: המדפסת ננעלת

הבעיה: המדפסת ננעלת

מצב

המדפסת אינה מגיבה לפעולות המפעיל ולפקודות הנשלחות למדפסת. המצב עשוי להיות שכל נוריות החיווי דולקות או שקיימים דפוסי מצב לא ידועים.

הגורם: זיכרון פגום או כשל זיכרון

זיכרון המדפסת נפגם עקב אירוע לא-מוכר.

תיקון: טען מחדש את קושחת המדפסת ובדוק

תמיכת מדפסת פנימית
 1. אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל שקבע היצרן.
  השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לאפס לברירות המחדל של היצרן.
  • השתמש ב-Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra) ו-
   Open Printer Tools (פתח כלי מדפסת)
   Action (פעולה)
   Load printer defaults (טען ברירות מחדל של המדפסת)
   .
 2. טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
 3. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. זהו אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.