מצבי בדיקות מפעל
מצבי בדיקות מפעל

מצבי בדיקות מפעל

המדפסת כוללת מצבי הדפסה המיועדים לבדיקות מפעל בלבד.
בעת ההפעלה, המדפסת תחל בהדפסת תבניות בדיקה שונות המשמשות לבחינת ביצועי המדפסת.
שני מצבי ההדפסה יצרכו כמות מדיה משמעותית בעת ביצוע הבדיקות.

Test mode 1 (מצב בדיקה 1)

מופעל בלחיצה על הלחצן
PAUSE
(השהיה) תוך כדי לחיצה על לחצן ההפעלה של המדפסת.

מצב בדיקה 2

מופעל בלחיצה על הלחצנים
PAUSE
(השהיה) +
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) למשך שתי שניות בעת הפעלת המדפסת.