עדכון קושחת המדפסת
עדכון קושחת המדפסת

עדכון קושחת המדפסת

ייתכן שיהיה צורך לעדכן מדי תקופה את קושחת המדפסת כדי לקבל מאפיינים חדשים, שיפורים ושדרוגי מדפסת של טיפול במדיה ותקשורת.
 1. השתמש ב-Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra, ‏ZSU) כדי לטעון קושחה חדשה.
 2. פתח את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra).
 3. בחר את המדפסת המותקנת אצלך.
 4. לחץ על הלחצן
  Open Printer Tools
  (פתח כלי מדפסת) וייפתח החלון
  Tools
  (כלים).
 5. לחץ על הכרטיסייה
  Action
  (פעולה).
 6. טען מדיה במדפסת. ראה טעינת מדיה במדפסת ZD611D.
 7. התבונן בממשק המשתמש והמתן.
אם גרסת הקושחה שונה מהגרסה המותקנת במדפסת, מתבצעת הורדה של הקושחה אל המדפסת.
נורית החיווי של הנתונים מהבהבת בירוק בעת הורדת הקושחה. לאחר מכן המדפסת מופעלת מחדש עם כל נוריות החיווי מהבהבות.
לאחר השלמת עדכון הקושחה, נורית החיווי
STATUS
(מצב) מוצגת בירוק קבוע בעת האימות של הקושחה וסיום ההתקנה.
יודפס Configuration Report (דוח תצורה) של המדפסת באופן אוטומטי, ועדכון הקושחה יושלם.