חיבור ספק כוח של מדפסת
חיבור ספק כוח של מדפסת
View content for :
Product:

חיבור ספק כוח של מדפסת

נוהל זה מנחה אותך בחיבור ספק הכוח למקור כוח מוארק ולמדפסת.
אסור להפעיל את המדפסת ואת ספק הכוח שלה באזור שבו הם עלולים להירטב. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה!
הצב את המדפסת באופן שיאפשר לך לטפל בקלות בכבל החשמל בעת הצורך. תהליכים מסוימים להתקנה או לפתרון בעיות עשויים לדרוש ממך לנתק את מתח החשמל. הוצא את תקע החשמל מספק הכוח או משקע החשמל כדי לוודא שלא יעבור זרם חשמלי במדפסת.
חבר את החשמל בסדר הזה.
 1. חבר את התקע של ספק הכוח לשקע החשמל של המדפסת.
 2. חבר את כבל החשמל לשקע ספק הכוח.
  ודא כי אתה משתמש תמיד בכבל חשמל מתאים בעל שלושה (3) פינים ומחבר IEC 60320-C13. כבלי חשמל אלה חייבים לשאת את סמל האישור המתאים למדינה בה משתמשים במוצר.
 3. חבר את הקצה השני של כבל חשמל ז"ח לשקע חשמלי ז"ח מתאים. קצה יציאת הז"ח של סוג התקע של כבל החשמל יכול להשתנות בהתאם לאזור.
  סוגי השקע בקצה הקיר והתקע של כבל החשמל עשויים להשתנות בהתאם לאזור.
  אם קיים מתח בשקע החשמל בקיר, נורית מתח החשמל הפעיל תאיר בירוק.
  מציג מדפסת כשספק הכוח מחובר ומופעל.