הפעלת Advanced Mode (מצב מתקדם)
הפעלת Advanced Mode (מצב מתקדם)

הפעלת Advanced Mode (מצב מתקדם)

Advanced Mode (מצב מתקדם) משמש לגישה למספר מצבי כוונון ידני במדפסת. כל מצב כוונון ידני מתואר בפירוט בנושאים הבאים.
 1. ודא שטעונה מדיה וכי המדפסת מופעלת.
 2. לחץ על הלחצן
  PAUSE
  (השהיה) למשך שתי שניות וכל נוריות החיווי יהבהבו בצהוב.
 3. נורית החיווי
  STATUS
  (מצב) תאיר בצהוב קבוע ותציין את המצב הנבחר הנוכחי: 'כיול מדיה ידני'.
  • לחיצה על הלחצן
   FEED
   (הזנה) תעבור ברצף בין כל המצבים הזמינים.
  • לחיצה על הלחצן
   PAUSE
   (השהיה) תפעיל את המצב הנבחר.
  • לחיצה על הלחצן
   CANCEL
   (ביטול) תגרום ליציאה מ'מצב מתקדם'.