הפעל SmartCal Media Calibration (כיול חכם של המדיה)
הפעל SmartCal Media Calibration (כיול חכם של המדיה)
View content for :
Product:

הפעל SmartCal Media Calibration (כיול חכם של המדיה)

המדפסת צריכה לקבוע את פרמטרי זיהוי המדיה לפני פעולת הדפסה אופטימלית. לאחר שמדיה נטענה כהלכה במדפסת עבור המדיה שבחרת, השתמש ב-SmartCal כדי לקבוע אוטומטית את סוג המדיה (מערך/מרווח, סימן/חריץ שחור או רציפה) ומדוד את מאפייני המדיה כדי לכייל את המדפסת.
המדפסת זקוקה למדיה טעונה ולחיישן מדיה ניתן להזזה שמכוונן כהלכה עבור סוג המדיה שבחרת.
 1. ודא שהמדיה ומחסנית הסרט (אם אתה מדפיס בהעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. לחץ על לחצן
  ההפעלה
  כדי להפעיל את המדפסת.
 3. לאחר שהמדפסת עברה למצב מוכן (נורית חיווי המצב מאירה בירוק קבוע), לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן
  PAUSE
  (השהיה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות ושחרר.
  מציג לחיצה על לחצני 'השהיה' ו'ביטול' של המדפסת למשך 2 שניות.
  המדפסת תמדוד מספר מדבקות ותכוונן את רמות החישה של המדיה.
  כאשר המדפסת תעצור, נורית חיווי
  המצב
  תאיר בירוק קבוע.
לאחר השלמת הכיול הראשוני למדיה מסוימת, אין צורך בביצוע כיולים נוספים בכל החלפה של המדיה. המדפסת תמדוד את המדיה במהלך ההדפסה באופן אוטומטי לכוונון לשינויים קטנים במאפייני המדיה.
לחיצה אחת או שתי לחיצות על לחצן
ההזנה
(קידום) לאחר הכנסת גליל מדיה חדשה (מאותה האצווה) יסנכרנו את המדבקות. כעת היא תהיה מוכנה להמשך ההדפסה.