מצב כיול מדיה ידני
מצב כיול מדיה ידני

מצב כיול מדיה ידני

כיול המדיה הידני מבצע סדרה ממוטבת של הגדרות חיישן ממוקדות עבור מדיה קשה לחישה.
 1. ב-Advanced Mode, (מצב מתקדם), לחיצה על הלחצן
  PAUSE
  (השהיה) כאשר נורית החיווי
  Status
  (מצב) מאירה בצהוב תפעיל כיול מדיה ידני.
 2. נורית החיווי
  MEDIA
  (מדיה) תהבהב בצהוב ואחריה תתחיל להבהב נורית החיווי
  Pause
  (השהיה).
 3. פתח את המדפסת וודא שחיישן המדיה נמצא במיקום המרכזי של חישת המרווח בין המדבקות.
  אם המדיה משתמשת בחישת סימנים שחורים או חריצים, ודא שחיישן המדיה נמצא במיקום המתאים ל'ראות' את הסימן או החריץ.
  אם המדיה שלך מודפסת מראש, בחזית המדבקה או בגב נייר המגן, מקם את החיישן כך שיהיה במיקום בו קיימת הדפסה מינימלית. ייתכן שתצטרך לבצע את כיול המדיה הידני מספר פעמים, ולהזיז את חיישן המדיה, עד שהמדפסת תשלים את תהליך הכיול ותחזור למצב 'מוכן'.
 4. הסר 80 מ"מ של מדבקות מנייר המגן.
 5. הנח את אזור נייר המגן ללא המדבקות על גליל ההדפסה (גליל ההנעה) ואת הקצה המוביל של המדבקה הראשונה מתחת למובילי המדיה.
 6. סגור את המדפסת ולחץ פעם אחת על הלחצן
  PAUSE
  (השהיה).
  נורית החיווי
  MEDIA
  (מדיה) תהבהב בעת מדידת נייר המגן של המדיה. לאחר הסיום, נורית החיווי
  Pause
  (השהיה) תחל להבהב.
 7. פתח את המדפסת ומקם מחדש את המדיה כך שהמדבקה תמוקם ממש מעל לחיישן הניתן להזזה. סגור את המדפסת.
 8. לחץ על הלחצן
  PAUSE
  (השהיה) פעם אחת.
  המדפסת תזין ותמדוד מספר תוויות. אם המדפסת מסוגלת לקבוע את סוג המדיה הנכון (מרווח, סימן שחור או חריץ) ולמדוד את אורך המדיה, המדפסת תחזור למצב 'מוכן' ונורית החיווי
  Status
  (מצב) תאיר בירוק קבוע.