מנהלי התקן מדפסת Windows מותקנים מראש
מנהלי התקן מדפסת Windows מותקנים מראש

מנהלי התקן מדפסת Windows מותקנים מראש

התקן את כלי העזר להגדרת המדפסת לפני הפעלת מתח החשמל של המדפסת המחוברת למחשב (המפעיל מנהל התקן Zebra הנתמך במערכת ההפעלה Windows). כלי העזר מתקין תחילה את מנהל ההתקן. אשף ההתקנה יבקש ממך להפעיל את המדפסת. פעל לפי ההוראות להשלמת ההתקנה של המדפסת.
כלי העזר להגדרה מתוכנן לסייע לך בהגדרת התקשורת המדפסת במחשב המופעל במערכת ההפעלה Windows. דרישות הכבלים והפרמטרים של כל אחד מממשקי התקשורת הפיזיים של המדפסת נדונים בעמודים הבאים, כדי לסייע לך בהגדרת התצורה לפני התקנת המדפסת ומיד לפני הפעלת מתח החשמל. אשף התצורה יורה לך מתי להפעיל את מתח המדפסת בנקודת הזמן המתאימה כדי להשלים את התקנת המדפסת.
לקבלת מידע נוסף על התקנת ממשקי Ethernet (רשת) ו-Bluetooth:
  • Wired and Wireless Print Server User Guide (מדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי)
  • מדריך למשתמש של Bluetooth