הדפסת דוח תצורה (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול)
הדפסת דוח תצורה (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול)
View content for :
Product:

הדפסת דוח תצורה (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול)

דוח התצורה מדפיס ערכת דוחות תצורה של המדפסת והרשת.
 1. ודא שהמדיה טעונה כהלכה וכי מכסה המדפסת סגור.
 2. קיימות שתי אפשרויות להדפסת הדוח כאן.
  • אם המדפסת כבויה, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן
   CANCEL
   (ביטול) בעת הפעלת המדפסת.
  • אם המדפסת מופעלת, לחץ על הלחצנים
   FEED
   (הזנה) +
   CANCEL
   (ביטול) למשך שתי שניות.
 3. דוחות תצורת מדפסת ותצורת רשת (להלן) מודפסים, והמדפסת חוזרת למצב
  READY
  (מוכן).
דוגמה של Printer Configuration (תצורת מדפסת)
דוגמה של Network Configuration (תצורת רשת)
(עבור גרסאות עם Ethernet קווי ואלחוטי מותקן)
מציג את דוח התצורה
מציג את דוח התצורה