התראה: OUT OF MEMORY (אין זיכרון פנוי)
התראה: OUT OF MEMORY (אין זיכרון פנוי)

התראה: OUT OF MEMORY (אין זיכרון פנוי)

מצב

המדפסת לא יכולה לאחסן נתונים במדפסת במיקום הזיכרון שצוין. קיימים ארבעה סוגים של זיכרון אחסון: גרפיקה, תבניות, מפת סיביות וגופן. אין די זיכרון פנוי לביצוע התפקוד שצוין בשורה השנייה של הודעת השגיאה.

הגורם: אין מספיק זיכרון לאחסון קובץ

אין מספיק זיכרון פנוי לביצוע הפונקציה בסוג הקובץ שצוין.

תיקון: פנה זיכרון

תמיכת מדפסת פנימית
  1. פנה חלק מזיכרון המדפסת על-ידי שינוי תבנית המדבקה או פרמטרי ההדפסה כדי שאזור ההדפסה יהיה קטן יותר.
  2. הסר גרפיקה, גופנים או תבניות שאינם נמצאים בשימוש.
  3. ודא שהנתונים אינם נשלחים להתקן שאינו מותקן או אינו זמין.