שימוש בתסריט תצורה
שימוש בתסריט תצורה

שימוש בתסריט תצורה

השלם את ההתקנה על-ידי שליחת תסריט ZPR למדפסת דרך היציאה שבחרת בתחילת נוהל זה.
 1. ודא שהמדפסת מחוברת למחשב באמצעות חיבור קווי ליציאת USB.
 2. אם עדיין לא עשית זאת, הפעל את המדפסת.
 3. בחלון
  Review and Send ZPL for Wireless
  (סקור ושלח את ZPL למדפסת אלחוט), לחץ על
  Finish
  (סיום).
 4. המחשב ישלח את תסריט ZPL למדפסת דרך היציאה שנבחרה. המסך
  Wireless Setup Wizard
  (אשף הגדרות אלחוט) ייסגר.
 5. כבה את המדפסת והפעל אותה שוב.