Kiểm tra khắc phục sự cố
Kiểm tra khắc phục sự cố

Kiểm tra khắc phục sự cố

Tự kiểm tra và các chẩn đoán khác cung cấp thông tin cụ thể về tình trạng của máy in. Tự kiểm tra cho ra bản in mẫu và cung cấp thông tin cụ thể giúp xác định điều kiện vận hành cho máy in.