Nạp giấy
Nạp giấy

Nạp giấy

Máy in được thiết kế để in giấy in liên tục (biên nhận) hoặc giấy in nhãn.
  1. Trượt nút nhả chốt về phía trước để mở nắp giấy in. Nâng và xoay nắp giấy in.
  2. Lắp cuộn giấy (theo hướng minh họa) vào ngăn đựng giấy in. Cuộn giấy nên có thể quay tự do bên trong ngăn đựng giấy.
  3. Đóng nắp giấy in cho đến khi nắp khớp vào vị trí và giấy sẽ tiến lên như minh họa.
    Tham khảo Hướng dẫn lập trình để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt để điều chỉnh độ dài nguồn cấp giấy thông qua lệnh Set Get Do (SGD).