Sạc pin
Sạc pin

Sạc pin

Phần này mô tả cách sạc pin an toàn.
Không đặt bất kỳ bộ sạc nào ở những vị trí mà chất lỏng hoặc vật kim loại có thể rơi vào các khay sạc.