Màn hình thông tin
Màn hình thông tin

Màn hình thông tin

Màn hình thông tin hiển thị khi văn bản được dùng để truyền tải thông tin đến người dùng. Màn hình được chia thành hai khu vực xem: Phần trên cùng hiển thị các biểu tượng tương tự như mô tả trước đây trên Màn hình vận hành; phần dưới cùng sẽ hiển thị thông báo bằng văn bản. Có hai loại thông báo hiển thị trên Màn hình thông tin: Thông báo có thời hạn và Thông báo hoạt động của người dùng.