Trường hợp sử dụng NFC
Trường hợp sử dụng NFC

Trường hợp sử dụng NFC

Thụ động

  • Ghép đôi Bluetooth – làm cho máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc máy tính di động tự động ghép đôi với máy in qua kết nối Bluetooth, trong giới hạn của cấu hình bảo mật được sử dụng. Trường hợp này sẽ chứa địa chỉ Bluetooth và số sê-ri của máy in.
  • Khởi chạy ứng dụng – làm cho ứng dụng do Zebra hoặc bên thứ ba phát triển chạy trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị đầu cuối.
  • Khởi chạy trang web – làm cho điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị đầu cuối hiển thị trang web do Zebra hoặc nhà phát triển bên thứ ba phát triển.
Chạm biểu tượng Zebra Print Touch bằng điện thoại thông minh hỗ trợ NFC để có quyền truy cập tức thì vào thông tin cụ thể của máy in. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm Zebra và NFC, hãy truy cập zebra.com/nfc. Ngoài ra, bạn có thể ghép đôi ứng dụng Bluetooth qua NFC. Truy cập SDK đa nền tảng liên kết OS để biết thêm thông tin.