Gắn nhãn
Gắn nhãn

Gắn nhãn

  • Mở chốt nhả đầu in và nắp đậy giấy.
  • Tháo và lắp lại giấy in.