Thải bỏ pin và sản phẩm
Thải bỏ pin và sản phẩm

Thải bỏ pin và sản phẩm

Phần lớn các bộ phận của máy in này đều có thể tái chế được. Không thải bỏ bất kỳ bộ phận nào của máy in vào luồng rác thải đô thị chưa phân loại. Vui lòng thải bỏ pin theo quy định tại địa phương bạn và tái chế các bộ phận khác của máy in theo tiêu chuẩn địa phương.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web của chúng tôi tại: zebra.com/environment.
Khi pin cạn, hãy cách điện các cực bằng băng dính trước khi thải bỏ.