Cáp USB
Cáp USB

Cáp USB

Phần này mô tả thông số kỹ thuật của cáp USB.
Cáp USB
Phích cắm Loại C
Dây
Phích cắm Loại A
Số chấu
Tên ký hiệu
Số dây
Tên ký hiệu
Số chấu
Tên ký hiệu
A1,B1,A12,B12
GND
1
GND_PWrt1
4
GND
A4,B4,A9,B9
VBUS
2
PWR_VBUS1
1
VBUS
A5
CC
Xem mục Lưu ý 1.
B5
VCONN
A6
Dp1
3
UTP_Dp
3
D+
A7
Dn1
4
UTP_Dn
2
D-
Shield
Braid
Shield
Shell
Shield
  1. Phải kết nối chấu A5 (CC) của phích cắm USB Loại C với VBUS thông qua điện trở Rp (56 kΩ +/- 5%). Chấu A5 (CC)
  2. Các tiếp xúc B6 và B7 không nên xuất hiện trong phích cắm USB Loại C.
  3. Phải kết nối tất cả các chấu VBUS với nhau trong phích cắm USB Loại C. Không cần có các tụ phân dòng cho các chấu VBUS trong cáp này.
  4. Phải kết nối tất cả chấu hồi tiếp mát với nhau trong phích cắm USB Loại C.
  5. Phải kết nối vỏ bọc và các dây tiếp mát GND trong phích cắm USB Loại C và USB 2.0 Tiêu chuẩn A ở hai đầu của cụm cáp.
  6. Tất cả chấu phích cắm USB Loại C mà có trong bảng này sẽ là hở mạch (không được kết nối).