Kích thước của ZQ220 Plus và ZQ120 Plus
Kích thước của ZQ220 Plus và ZQ120 Plus

Kích thước của ZQ220 Plus và ZQ120 Plus

Phần này mô tả kích thước của máy in.
Kích thước máy in
Cao - 58,8 mm (2,31 inch)
Rộng - 114,5 mm (4,5 inch)
Dài - 129,5 mm (5,09 inch)