Lắp pin
Lắp pin

Lắp pin

  1. Tìm ngăn đựng pin ở đáy máy in.
  2. Xoay bộ pin và lắp bộ pin vào ngăn để pin.
  3. Xoay pin vào ngăn để pin cho đến khi pin khớp vào vị trí và nằm ngang trong máy in.