Thông báo về hoạt động của người dùng
Thông báo về hoạt động của người dùng

Thông báo về hoạt động của người dùng

Những thông báo này yêu cầu người dùng thực hiện hành động bắt buộc. Ví dụ: khi máy in hết giấy, thông báo MEDIA OUT hiển thị cho đến khi nạp giấy mới vào máy in.
Thông báo giấy ra
1
Media Out (Giấy ra)
Máy in hỗ trợ các thông báo Hoạt động của người dùng sau đây:
Thông báo
Loại
Cụm từ tiếng Anh
Download Firmware (Tải xuống firmware)
Hoạt động của người dùng
Download FW (Tải xuống firmware)
Download Failed (Tải xuống thất bại)
Hoạt động của người dùng
Download Failed (Tải xuống thất bại)
Head Over Temp (Đầu in bị quá nhiệt)
Hoạt động của người dùng
Head Overtemp (Đầu in bị quá nhiệt)
Head Under Temp (Đầu in dưới nhiệt)
Hoạt động của người dùng
Head Undertemp (Đầu in dưới nhiệt)
Battery Too Low (Pin quá yếu)
Hoạt động của người dùng
Battery Too Low (Pin quá yếu)
Media Out (Giấy ra)
Hoạt động của người dùng
Media Out (Giấy ra)
Head Open (Đầu in mở)
Hoạt động của người dùng
Head Open (Đầu in mở)
Charge Error (Lỗi sạc)
Hoạt động của người dùng
Charge Error (Lỗi sạc)
Battery Missing (Thiếu pin)
Hoạt động của người dùng
No Printing (Không in)
Battery Low (Pin yếu)
Hoạt động của người dùng
Battery Low (Pin yếu)
Printer Ready (Máy in sẵn sàng)
Thời gian – 30 giây
Printer Ready (Máy in sẵn sàng)
Khi Màn hình thông tin được dùng để hiển thị thông báo văn bản, màn hình này sẽ thay thế Màn hình vận hành. Khi thông báo bằng văn bản được xác nhận, máy in sẽ trở về Màn hình vận hành.