Kết nối máy in với thiết bị
Kết nối máy in với thiết bị

Kết nối máy in với thiết bị

Sau khi thiết lập máy in, bạn đã sẵn sàng kết nối máy in với thiết bị của mình (chẳng hạn như máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng).