Việc cần làm nếu bạn quên cài đặt Trình điều khiển máy in trước tiên
Việc cần làm nếu bạn quên cài đặt Trình điều khiển máy in trước tiên

Việc cần làm nếu bạn quên cài đặt Trình điều khiển máy in trước tiên

Nếu bạn cắm điện máy in Zebra trước khi cài đặt trình điều khiển, máy in sẽ hiển thị như một Thiết bị chưa được xác định.
 1. Làm theo hướng dẫn trong Cài đặt trình điều khiển và kết nối với máy tính chạy Windows để tải xuống và cài đặt trình điều khiển.
 2. Nhấp chuột phải vào menu Windows và chọn Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  • Hoặc, nhập Device Manager (Trình quản lý thiết bị) vào thanh tìm kiếm của Windows ở trong Taskbar (Thanh tác vụ).
 3. Nhấp
  Devices and Printers
  (Thiết bị và máy in).
  Trong ví dụ này, ZQ220 Plus là máy in Zebra được cài đặt không chính xác.
 4. Tìm
  Printers
  (Máy in) từ danh sách và chọn mũi tên để mở rộng danh sách.
 5. Nhấp chuột phải vào ZDesigner ZQ220 Plus (CPCL) để mở menu.
 6. Nhấp
  Update Driver
  (Cập nhật trình điều khiển).
 7. Nhấp
  Browse my computer for driver software
  (Duyệt tìm phần mềm trình điều khiển trên máy tinh của tôi).
 8. Nhấp
  Browse...
  (Duyệt tìm...) và điều hướng đến thư mục Downloads (Tải xuống).
 9. Nhấp
  OK
  để chọn thư mục.
 10. Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
Thiết bị được cập nhật với đúng trình điều khiển.