Chạy Printer Installation Wizard
Chạy Printer Installation Wizard

Chạy Printer Installation Wizard

 1. Trên màn hình cuối cùng của trình cài đặt trình điều khiển, vẫn giữ chọn
  Run the Printer Installation Wizard
  (Chạy Trình hướng dẫn cài đặt máy in), sau đó nhấp
  Finish
  (Hoàn tất).
  Trình hướng dẫn trình điều khiển máy in xuất hiện.
 2. Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
  Bạn được nhắc chọn tùy chọn cài đặt.
 3. Nhấp
  Install Printer
  (Cài đặt máy in).
  Thỏa thuận cấp phép sẽ hiển thị.
 4. Đọc thông tin quan trọng và đồng ý với các điều khoản bằng cách chọn nút
  I Accept the Terms in the License Agreement
  (Tôi chấp nhận các Điều khoản trong Thỏa thuận cấp phép). Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
  Bạn sẽ được nhắc chọn loại máy in. Kiểu máy in nằm ở trên cùng bên cạnh thanh xé hoặc trên nhãn dán bộ phận nằm bên dưới máy in.
 5. Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
  Bạn được thông báo rằng máy in đã được cài đặt.
 6. Nhấp
  Add new printer
  (Thêm máy in mới).
  Bạn sẽ được nhắc nhập tên máy in, cổng mà máy in sẽ được kết nối và ngôn ngữ hiển thị của máy in. Chọn
  USB001
  .
 7. Nhấp
  Next
  (Tiếp theo).
  Bạn được nhắc khởi chạy trình hướng dẫn thiết lập khác.
 8. Nhấp
  Finish
  (Hoàn tất).
  Sau khi bạn cài đặt các trình điều khiển, hãy cắm dây USB vào cổng USB trên máy in của bạn (tham khảo Giao tiếp USB).
  Khi máy in khởi động, máy tính của bạn sẽ hoàn tất cài đặt trình điều khiển và nhận ra máy in của bạn. Nếu bạn chưa cài đặt các trình điều khiển trước tiên, hãy xem Việc cần làm nếu bạn quên cài đặt Trình điều khiển máy in trước tiên.