ZD411T סקירה של הגדרת המדפסת
ZD411T סקירה של הגדרת המדפסת
View content for :
Product:

ZD411T
סקירה של הגדרת המדפסת

זוהי רשימת הוראות פשוטה שתסייע לך בתכנון הגדרת מדפסת בסיסית.

התקן תחילה את מנהל התקן המדפסת של Zebra

ראשית, עבור אל אתר האינטרנט של Zebra והתקן את כלי העזר להתקנת המדפסת (Zebra Setup Utilities - ZSU) עבור Windows. קיימים יישומים עבור Android‏, iPhone וגם קישורים ל-iPad. כלי העזר משתמש במנהלי ההתקנים, באשפי ההתקנה ובכלים השונים העדכניים ביותר כדי לסייע לך.
לאחר מכן עבור אל Printer Setup Utilities (כלי עזר להגדרת המדפסת) והתקן את כלי העזר או היישומים. מצא את כלי העזר להגדרת המדפסת בכתובת: zebra.com/setup.
תזדקק לגליל מדיה (מדבקות, נייר קבלות, תגיות וכדומה) כדי להגדיר את הדפסת הבדיקה הראשונה שלך. עיין באתר האינטרנט של Zebra או צור קשר עם המשווק שלך כדי שיעזור לך לבחור את המדיה המתאימה לך. מצא מדיה בכתובת zebra.com/supplies.
 1. תחילה, התקן ציוד חומרה אופציונלי של המדפסת. ראה התקנת אופציות חומרה.
 2. הצב את המדפסת במקום בטוח שיש בו גישה לשקע חשמלי ושמאפשר לך לחבר אותה לכבלים או להפעילה באופן אלחוטי.
 3. חבר את המדפסת ואת ספק הכוח למקור מתח חילופין מוארק.
 4. בחר והכן את המדיה למדפסת.
 5. טען את המדיה.
 6. הפעל את המדפסת. כייל את המדיה ב-SmartCal (כיול חכם).
 7. הדפס 'דוח תצורה' כדי לוודא הפעלה בסיסית של המדפסת.
 8. כבה את המדפסת.
 9. בחר שיטת תקשורת באמצעות חיבור חוטי או אלחוטי אל המדפסת. החיבורים החוטיים המקומיים הזמינים הם:
  • יציאת USB
  • יציאה טורית אופציונלית
  • יציאת Ethernet (רת"מ) אופציונלית
 10. חבר את כבל המדפסת לרשת או למערכת המארחת (מדפסת במצב מופסק).
 11. התחל את השלב השני בהתקנת המדפסת: בדרך כלל הגדרה עבור מערכת ההפעלה Windows®‎.