מנהלי התקן מדפסת Windows מותקנים מראש
מנהלי התקן מדפסת Windows מותקנים מראש

מנהלי התקן מדפסת Windows מותקנים מראש

כלי העזר להגדרת המדפסת מתקין את מנהל ההתקן במחשב שלך כדי לפשט את ההגדרה.
התקן את כלי העזר להגדרה של המדפסת לפני הפעלת מתח המדפסת המחוברת למחשב. כלי העזר מתקין תחילה את מנהלי ההתקנים של Zebra עבור Windows. אשף ההתקנה יבקש ממך להפעיל את המדפסת. פעל לפי ההוראות להשלמת ההתקנה של המדפסת.
כלי העזר להגדרת המדפסת נועד לסייע לך בהגדרת פעולות מדפסת ב-Windows. בצע בחירות של הגדרת תצורה לפני ומיד לאחר הפעלת מתח המדפסת באמצעות אשפי כלי העזר. הכבלים והפרמטרים עבור כל אחד מממשקי תקשורת המדפסת הפיזיים נדונים בעמודים הבאים כדי לסייע לך. האשפים של תצורת כלי העזר להגדרת המדפסת יורו לך מתי להפעיל את מתח המדפסת בנקודת הזמן המתאימה כדי להשלים את התקנת המדפסת.
לקבלת פרטים על הגדרת התצורה של הרשת (Ethernet או Wi-Fi) ותקשורת Bluetooth, עיין במדריכים הבאים:
  • Wired and Wireless Print Server User Guide (מדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי)
  • Bluetooth Wireless Guide (מדריך אלחוט Bluetooth)