אלפאנומרי
אלפאנומרי

אלפאנומרי

מציין אותיות, ספרות ותווים כגון סימני פיסוק.