Connection (Veza) WLAN WLAN Band (WLAN opseg)
Connection (Veza) WLAN WLAN Band (WLAN opseg)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Band (WLAN opseg)

Podesite željeni opseg za povezivanje putem Wi-Fi mreže.
Prihvatljive vrednosti:
2.4, 5, All, None
SGD komanda koja se koristi:
wlan.band_preference
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)