Print (Štampanje) Label Position (Položaj nalepnice) Vertikalno odstupanje nalepnice)
Print (Štampanje) Label Position (Položaj nalepnice) Vertikalno odstupanje nalepnice)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Label Position (Položaj nalepnice)
Vertikalno odstupanje nalepnice)

Ako je potrebno, vertikalno pomerite položaj slike na nalepnici.
Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj otiska na mediju.
  • Manji brojevi pomeraju sliku više na nalepnici (ka glavi za štampanje).
  • Veći brojevi pomeraju sliku niže na nalepnici (dalje od glave za štampanje) za navedeni broj tačaka.
Prihvatljive vrednosti:
-120 do 120
Povezane ZPL komande:
^LT
SGD komanda koja se koristi:
zpl.top_position
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Advanced Setup (Napredno podešavanje) > Gornja strana nalepnice