System (Sistem) Settings (Postavke) Head Close Action (Radnja zatvaranja glave)
System (Sistem) Settings (Postavke) Head Close Action (Radnja zatvaranja glave)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Postavke)
Head Close Action (Radnja zatvaranja glave)

Podesite radnju koju štampač treba da preduzme prilikom zatvaranja glave za štampanje.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
CALIBRATE
– Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
FEED
– Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.
LENGTH
– određuje dužinu oznake pomoću trenutnih vrednosti senzora, a zatim uvlači medij na sledeću mrežu.
NO MOTION
– Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme
FEED
da biste postavili sledeću mrežu (prorez između nalepnica)
SHORT CAL
– Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.head_close_action
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)