Storage (Memorija) Print Asset Lists (Odštampaj liste sredstava)
Storage (Memorija) Print Asset Lists (Odštampaj liste sredstava)
View content for :
Product:

Storage (Memorija)
Print Asset Lists (Odštampaj liste sredstava)

Odštampajte navedene informacije na jednoj ili više nalepnica.
Prihvatljive vrednosti:
Formats
– Štampa dostupne formate sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
Images
– Štampa dostupne slike sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
Fonts
– Štampa fontove dostupne u štampaču, uključujući standardne fontove štampača i sve opcione fontove. Fontovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.
Barcodes
– Štampa dostupne bar-kodove u štampaču. Bar-kodovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.
All
– Štampa prethodne nalepnice, kao i nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže.
Povezane ZPL komande:
^WD
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)