Print (Odštampaj) Print quality (Kvalitet štampe) Media Type (Tip medija)
Print (Odštampaj) Print quality (Kvalitet štampe) Media Type (Tip medija)
View content for :
Product:

Print (Odštampaj)
Print quality (Kvalitet štampe)
Media Type (Tip medija)

Izaberite tip medija koji koristite.
Ako izaberete opciju
Continuous
, morate da navedete dužinu nalepnice (podešava se pomoću opcije
Print (Odštampaj)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Label Length (Dužina nalepnice)
) u podešavanjima formata nalepnice (
^LL
ako koristite ZPL).
Ako za različite medije koji nisu uzastopni izaberite
Gap/Notch
ili
Mark
, štampač će uvlačiti medije da bi izračunao dužinu nalepnice.
Prihvatljive vrednosti:
Continuous, Gap/notch, Mark
Povezane ZPL komande:
^MN
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.media_type
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Media Type (Tip medija)