Print (Odštampaj) Label Position (Položaj nalepnice) Tear Line Offset (Odstupanje linije za cepanje)
Print (Odštampaj) Label Position (Položaj nalepnice) Tear Line Offset (Odstupanje linije za cepanje)
View content for :
Product:

Print (Odštampaj)
Label Position (Položaj nalepnice)
Tear Line Offset (Odstupanje linije za cepanje)

Podesite položaj u kom se štampač zaustavlja radi uklanjanja oznake za cepanje.
Ako je potrebno, nakon štampanja promenite položaj medija pomoću funkcije cepanja.
  • Manji brojevi pomeraju medij u štampač za navedeni broj tačaka (linija cepanja se približava ivici nalepnice koja je upravo odštampana).
  • Veći brojevi pomeraju medij iz štampača (linija cepanja se približava vodećoj ivici sledeće nalepnice).
Prihvatljive vrednosti:
-120 do +120
Povezane ZPL komande:
~TA
SGD komanda koja se koristi:
media.printmode
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Tear Off (Cepanje)