Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje
Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje

Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje

Štampač se može konfigurisati tako da se ponovo pokrene nakon nestanka struje, bez nadzora, sa podešenim režimom oporavka nakon nestanka struje.
  • Uklonite kabl za napajanje sa zadnje strane štampača.
  • Uklonite sve povezane kablove interfejsa štampača.
Režim oporavka nakon nestanka struje dostupan je samo na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.
Moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje koji je isključen. Kada je prekidač postavljen u položaj ON, štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
  1. Uklonite vrata za pristup modulu i modul za povezivanje. Pogledajte Konfigurisanje opcija za žično povezivanje i režima oporavka nakon nestanka struje za uputstva za „Uklanjanje kartice modula za povezivanje“.
  2. Prebacite prekidač AUTO (režim oporavka nakon nestanka struje) iz položaja OFF u položaj ON.
  3. Ponovo postavite modul za povezivanje i vrata za pristup modulu. Pogledajte Konfigurisanje opcija za žično povezivanje i režima oporavka nakon nestanka struje za uputstva za „Instaliranje kartice modula za povezivanje“.