System (Sistem) Settings (Postavke) Restore Defaults (Vrati fabričke vrednosti)
System (Sistem) Settings (Postavke) Restore Defaults (Vrati fabričke vrednosti)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Postavke)
Restore Defaults (Vrati fabričke vrednosti)

Vraćanje određenih postavki štampača, servera za štampanje i mreže na podrazumevane fabričke vrednosti.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili. Ova stavka menija je dostupna kroz dva korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.
Prihvatljive vrednosti:
PRINTER
– vraća sve postavke štampača koje nisu mrežne postavke na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili.
NETWORK
– ponovo pokreće žični ili bežični server za štampanje štampača. Uz bežični server za štampanje, štampač se takođe ponovo pridružuje bežičnoj mreži.
LAST SAVED
– učitava postavke iz poslednjeg trajnog čuvanja.
NO MOTION
– Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme
FEED
da biste postavili sledeću mrežu (prorez između nalepnica)
SHORT CAL
– Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
Povezane ZPL komande:
PRINTER –
^JUF
NETWORK –
^JUN
LAST SAVED –
^JUR
Tasteri kontrolne table:
PRINTER – držite
FEED
+
PAUSE
tokom uključivanja štampača da biste resetovali parametre štampača na fabričke vrednosti.
Veb stranica štampača:
PRINTER –
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Restore Default Configuration (Vrati podrazumevanu konfiguraciju)
NETWORK –
Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
Reset Print Server (Resetuj server za štampanje)
LAST SAVED –
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Restore Saved Configuration (Vrati sačuvanu konfiguraciju)