Otvaranje štampača
Otvaranje štampača
View content for :
Product:

Otvaranje štampača

Pristupanje odeljku za medije štampača.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.
Otvorite štampač da biste videli i pristupili odeljku za nalepnice.
  1. Otvorite štampač tako što ćete povući dve bravice za oslobađanje sa obe strane štampača.
  2. Podignite poklopac kada se bravica oslobodi.
    Uklanjanje ambalaže iz štampača.
  3. Uklonite sve slobodne probne nalepnice iz odeljka za nalepnice.
    Uklanjanje ambalaže iz štampača.
  4. Proverite da li u štampaču ima olabavljenih ili oštećenih delova.