System (Sistem) Energy Saving (Ušteda energije) Energy Star
System (Sistem) Energy Saving (Ušteda energije) Energy Star
View content for :
Product:

System (Sistem)
Energy Saving (Ušteda energije)
Energy Star

Kada je omogućen režim Energy Star, štampač prelazi u režim mirovanja nakon isteka vremenskog perioda, čime se smanjuje potrošnja energije. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili štampač u aktivno stanje.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
ON, OFF
SGD komanda koja se koristi:
power.energy_star.enable
power.energy_star_timeout