Čarobnjaci štampača
Čarobnjaci štampača
View content for :
Product:

Čarobnjaci štampača

Čarobnjaci štampača mogu da vam pomognu tako što će vas provesti kroz proces podešavanja za različite postavke i funkcije štampača.
Kada koristite čarobnjake, nemojte da šaljete podatke na štampač sa hosta. Da biste ostvarili najbolje rezultate, koristite medije pune širine sa čarobnjacima za štampanje i podešavanje svega. Ako je medij kraći od slike koju treba odštampati, slika može biti odsečena ili odštampana preko više nalepnica.
Dostupni su sledeći čarobnjaci:
 • Čarobnjak za podešavanje svega
  – pokreće sve čarobnjake redom.
 • Sistemski
  čarobnjak
  – podešava postavke operativnog sistema koje nisu povezane sa štampanjem.
 • Čarobnjak
  za
  povezivanje
  – konfiguriše opcije za povezivanje štampača.
 • Čarobnjak
  za
  štampanje
  – konfiguriše ključne parametre i funkcije štampanja. Pogledajte odeljke Pokretanje čarobnjaka za štampanje i Štampanje probne nalepnice.
 • RFID
  čarobnjak
  – podešava operacije RFID podsistema.
Na
početnom
ekranu dodirnite
Wizards (Čarobnjaci)
da biste videli dostupne opcije. Više informacija o individualnim postavkama koje se podešavaju pomoću bilo kojeg od čarobnjaka potražite u Korisnički meniji.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).