Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Print: Sensor Profile (Odštampaj: profil senzora)
Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Print: Sensor Profile (Odštampaj: profil senzora)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Print: Sensor Profile (Odštampaj: profil senzora)

Prikazuje postavke senzora u odnosu na stvarna očitavanja senzora. Informacije o tumačenju rezultata potražite u odeljku Profil senzora.
Transmisivno (vidi kroz medij i podlogu) – koristi se za prepoznavanje proreza / mreže za osnovne nalepnice i kontinuirane medije.
Refleksivno – koristi se za detekciju crnih oznaka / linija i ureza/otvora na zadnjoj strani medija. Crne oznake i otvori nisu refleksivni.
Povezane ZPL komande:
~JG
Tasteri kontrolne table:
Držite
FEED
+
CANCEL
tokom uključivanja štampača.
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)