צג מגע בצבע ובקרות
צג מגע בצבע ובקרות
View content for :
Product:

צג מגע בצבע ובקרות

צג מגע בצבע
האופציונלי של המדפסת מספק גישה קלה לתכונות המדפסת, מפעיל עבודות הדפסה, משתמש באשפים ומספק תצוגה אינטראקטיבית כדי לסייע בביצוע משימות ובפתרון בעיות.

מסך הבית

מסך
הבית
של המדפסת מציג את המצב הנוכחי של המדפסת ומאפשר לך לגשת לתפריטי המדפסת. ניתן לסובב את התמונה במדפסת ב-360 מעלות כדי לצפות בה מכל הזוויות.
Printer Status (מצב מדפסת)
Printer Info (מידע מדפסת)
מציג את שני מסכי הבית - Print Status (מצב הדפסה) ו-Printer Info (מידע מדפסת).
מדפסות עם ממשק
צג מגע בצבע
האופציונלי כוללות את התכונות הבאות:
 • בקרות הממשק הסטנדרטיות
  ונוריות חיווי מספקות גישה מהירה וקלה לפעולות ההדפסה הנפוצות.
 • צג מגע בצבע
  האינטראקטיבי מציג את מצב הפעולה רגיל של
  מסך הבית
  עם גישה אל:
  • Print Status
   (מצב הדפסה) ו-
   Printer Info
   (מידע מדפסת) (מידע)
  • Menu
    (תפריט) — משמש להגדרה ולבקרה של ההדפסה והתקשורת
  • Wizards
    (אשפים) – מאפשרים לך לשנות את הגדרות המדפסת באמצעות הנחיות. ראה אשפי המדפסת.
  • Shortcuts
    (קיצורי דרך) – מאפשרים לך גישה מהירה לפריטי התפריט שהיו בשימוש לאחרונה ולשמור אותם כמועדפים. גע בסמל
   לב
   הכהה לצד פריט תפריט כדי לשמור אותו ברשימת המועדפים שלך. הפריטים במועדפים מוצגים בסדר בו הם נשמרו.
הגדרת
Shortcuts
(קיצורי דרך)
מציג את בחירת מועדף וכיצד פועלת האפשרות 'שימש קודם לכן'.מציג את בחירת מועדף וכיצד פועלת האפשרות 'שימש קודם לכן'.
 • צג המגע בצבע
  מציג למפעיל הודעות
  Alerts and Error
  (התראה ושגיאה).
  • אם צבע הרקע של
   Home Screen
   (מסך הבית) צהוב או אדום, המדפסת במצב התראה או שגיאה. לקבלת מידע נוסף ראה פתרון התראות ושגיאות.
  • מציג קישור מהיר להוראות מקוונות ולסרטוני "כיצד לבצע" לגישה על-ידי התקנים ניידים.
  • גישה לעזרה המקוונת.
מציג את קיצור הדרך החדש שהוגדר בתפריט
Shortcuts
(קיצורי דרך).