תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן USB וביצוע שיקוף USB
תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן USB וביצוע שיקוף USB
View content for :
Product:

תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן USB וביצוע שיקוף USB

תרגיל זה מדגים את הנוהג הנפוץ של עדכון ידני של מדפסות עם הקושחה ותבניות המדבקות העדכניות.
קיימת תמיכה בכונני הבזק USB (או "התקן זיכרון" או "כונן נייד") עד לנפח של ‎1 Terabyte‏ (TB). המדפסת לא תזהה כוננים שנפחם עולה על 1TB.
כונן USB חייב להיות מאותחל במערכת הקבצים FAT. שמות הקבצים חייבים להכיל 1 עד 16 תווי אותיות וספרות (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...) בלבד. השתמש רק בתווי ASCII. אין לכלול בשמות הקבצים תווים משפות אסיה, אותיות קיריליות או תווים בעלי סימני הטעמה (אקסנטים). חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
 1. בכונן הבזק USB:
  1. צור תיקייה:
   Zebra
  2. בתיקייה זו, צור שלוש תיקיות משנה:
   app
   commands
   files
 2. בתיקייה
  ‎/appl
  , מקם עותק של הקושחה העדכנית של המדפסת.
 3. בתיקייה
  ‎/files
  מקם את הקובץ הבא:
  קובץ 1:
  ZEBRA.BMP
 4. בתיקייה
  ‎/commands
  מקם את הקבצים הבאים:
  קובץ 2:
  SAMPLELABEL.TXT
  קובץ 3:
  LOGO.ZPL
 5. טען מדיה במדפסת. ראה טעינת גליל מדיה.
 6. הכנס את כונן USB ליציאת USB מארח במדפסת.
 7. התבונן בממשק המשתמש והמתן.
  אם גרסת הקושחה בכונן USB שונה מהגרסה המותקנת במדפסת, הקושחה תורד אל המדפסת. נורית החיווי של הנתונים תהבהב בירוק בעת הורדת הקושחה. המדפסת תופעל מחדש וכל נוריות החיווי יהבהבו. לאחר השלמת עדכון הקושחה, נורית חיווי
  המצב
  תאיר בירוק קבוע בעת האימות וההתקנה של הקושחה. יודפס דוח תצורה של המדפסת באופן אוטומטי, ועדכון הקושחה יושלם.
 8. הוצא את כונן ה-USB מהמדפסת.
תרגיל 1: מידע מתקדם למשתמש
Enable/disable mirroring (אפשור/השבתה של שיקוף):
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value"
— ערכים:
"on"
(מופעל) או
"off"
(מופסק)
אפשר/השבת שיקוף אוטומטי שמתרחש בעת הכנסת כונן USB ליציאת מארח USB:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"
— ערכים:
"on"
(מופעל) או
"off"
(מופסק)
Mirror Operation Retry Number (מספר ניסיונות חוזרים של השיקוף) —מציין את מספר הפעמים בהם תהיה חזרה על פעולת השיקוף אם היא תיכשל:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value"
— ערכים:
0
עד
65535
Change File Path FROM USB (שינוי נתיב קבצים מ-USB) — תכנת מחדש את מיקום הקבצים בו מחפשת המדפסת כדי לאחזר קבצים מכונן USB במהלך פעולות שיקוף.
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"
— ברירת מחדל:
"zebra/appl"
Change File Path TO USB (שינוי נתיב קבצים אל USB) — תכנת מחדש את מיקום הקבצים בו המדפסת תמקם קבצים בכונן USB במהלך פעולות שיקוף.
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path"
— ברירת מחדל:
"zebra"
Enable/disable the USB Host port (אפשר/השבת יציאת USB מארח)
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
— ערכים:
"on"
(מופעל) או
"off"
(מופסק)