תפריטי הדפסה
תפריטי הדפסה
View content for :
Product:

תפריטי הדפסה

השתמש בתפריט זה כדי לקבוע את אופן ההדפסה של המדפסת. קבע את ערך השחור, המהירות, הגודל, הטיפול בעבודת ההדפסה, וכו'.