אשפי המדפסת
אשפי המדפסת
View content for :
Product:

אשפי המדפסת

אשפי המדפסת יכולים לסייע לך בהדרכה בתהליך ההגדרה של ההגדרות והמאפיינים השונים של המדפסת.
בעת השימוש באשפים, אל תשלח נתונים מהמארח אל המדפסת. לתוצאות מיטביות, השתמש במדיה ברוחב מלא בעת הפעלת האשפים Print (הדפסה) ו-Set All (קבע הכל). אם המדיה קצרה מהתמונה שיש להדפיס, ייתכן שהתמונה תיקטע או שתודפס על-פני מספר מדבקות.
להלן האשפים הזמינים:
 • Set All Wizard
  (אשף קבע הכל)– מפעיל את כל האשפים ברצף.
 • System
  Wizard
  (אשף מערכת) - קובע הגדרות של מערכת ההפעלה שאינן קשורות להדפסה.
 • Connection
  Wizard
  (אשף חיבור)– קובע את התצורה של אפשרויות הקישוריות של המדפסת.
 • Print
  Wizard
  (אשף הדפסה)– קובע את תצורת הפרמטרים והתכונות העיקריים של ההדפסה. ראה 'הפעלת אשף ההדפסה והדפסת מדבקת בדיקה'.
 • RFID
  Wizard
  (אשף RFID) - מגדיר את פעולות מערכת המשנה RFID.
במסך
Home
(בית), גע ב-
Wizards
(אשפים) כדי לראות את האפשרויות הזמינות. לקבלת מידע נוסף על ההגדרות הנפרדות שנקבעות על-ידי כל אחד מהאשפים, ראה תפריטי המשתמש.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).